mitanni.PODMÍNKY UŽITÍ

Úvodní ustanovení

Poskytovatel: Mitanni.cloud

Uživatel: Registrovaný a aktivovaný uživatel přes online formulář na webové stránce mittani.cloud

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživateli online aplikací Mitanni.cloud o poskytování Služeb uzavřených prostřednictvím online komunikace přes rozhraní webových stránek Poskytovatele.

Základní pojmy

GDPR - je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

WEBOVÁ STRÁNKA - je webová prezentace vytvořena na základě odsouhlasené analýzy poskytnuté Poskytovatelem.

BALÍČEK / PLAN - je typ služby, kterou poskytovatel uživateli nabízí. Každý typ služby má definovánu množinu akcí, které službě náleží.

AKTIVACE ÚČTU - potvrzení registrace účtu v případě, že nebude provedena je registrovaný účet smazán ze všech databází mitanni.cloud.

Registrace

Podmínkou pro uzavření Smlouvy a užívání Služeb je provedení registrace Uživatele na Webovém rozhraní mitanni.cloud.

Registrace se provádí vyplněním a odesláním online webového formuláře. Uživatel je povinen v registračním formuláři vyplnit správné údaje o své osobě.

Po odeslání registračního formuláře Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, email s aktivačním kódem, který je nutné zadat při prvním přihlášením a jejimž zadáním dojde k plné aktivaci účtu. V případě nezadání aktivačního kódu do 30 dnů od provedení registrace je registrovaný účet vymazán.

Poskytování služeb

Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ve zvoleném balíčku/plánu ode dne řádného uhrazení ceny za Službu, v případě bezplatné Služby ode dne registrace bezplatné Služby.

Uživatel si může v průběhu využívání Služby kdykoli měnit balíček/plán pro příští předplacené období, a to kontaktováním zákaznické podpory.

Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zastavit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru nebo z důvodu údržby serveru.

Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby. V případě, že výpadek bude delší než 12 hodin, bude Poskytovatel informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu.

Cena služeb a platba

Výše ceny za Službu je stanovena v Ceníku, který je uveřejněn na Webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny v Ceníku.

Objednávka za objednanou službu je automaticky vytvořena a zaslána včetně informacemi k zaplacení vždy na email uživatele.

Faktura za službu je vystavena v Uživatelském účtu, dle uskutečněné objednávky a je zároveň zaslána v příloze emailu po zaplacení služby.

Zrušení platby

V případě, že Uživatel není se službami spokojen může kdykoliv zrušit platbu následujícím postupem:

Zpracování osobních údajů

Při využívání naších Služeb nás jako správce osobních údajů pověřujete k provádění vymezených operací s osobními údaji, které jste uložili do systému mitanni.cloud, a my Vaše pověření přijímáme a zavazujeme se tyto osobní údaje zpracovávat férově a v souladu s platnými právními předpisy.

My jako správce Vaších osobních údajů
Splňujeme veškeré zákonné povinnosti, které pro nás z GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů vyplývají.
Budeme po celou dobu trvání vztahu pro Vás zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR.
Budeme po celou dobu trvání Smlouvy vést řádné záznamy o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 odst. 2 GDPR
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii, kde zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Osobní údaje pro Vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy nám poskytnete první osobní údaj.

Osobní údaje budeme zpracovávat do doby, dokud svůj účet nezrušíte.

Osobní údaje nepředáváme žádné třetí sraně. Veškere Vámi poskytnuté osobní údaje jsou pouze pro využití v naších systémech mitanni.cloud.

Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 25. května 2018.